Serwis demonstracyjny WWW.HUBAL.OVH  - wszelkie operacje w serwisie mają charakter poglądowy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA

1. Administratorem danych jest Damian Hubala, Barchaczów 40, 22-437 Łabunie, NIP:9222900507
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
barchaczow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. U administratora danych osobowych nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) w celach związanych z wykonaniem zawartych umów z kontrahentem, marketingiem
towarów i usług, w tym marketingiem bezpośrednim, realizacji umów z dostawcami towarów i
usług służących wykonaniu umów z kontrahentem, programów lojalnościowych, wykonania
obowiązków prawnych.
b) marketingu produktów i usług własnych administratora oraz innych podmiotów
współpracujących z administratorem, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego towarów i usług a także organizacji spotkań promocyjnych;
c) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową,
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane
wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych,
jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi
administracyjne, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom finansowym
wykonującym usługi na rzecz Administratora, dostawcy towarów i usług służących realizacji
umowy z kontrahentem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych
(art. 20 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w innych
państwach.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych oraz polityką
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie Damian Hubala, Barchaczów 40, 22-
437 Łabunie, NIP:9222900507
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie.